Lover

LOVER FOR MUSIKSELSKABET LARMONIEN VED UNIVERSITETET I BERGEN

Vedtatt 21. februar 1966
Siste revisjon 6. mai 2015

1. FAKTA
1.1. Orkesterets navn er Musikselskabet Larmonien.
1.2. Orkesteret er stiftet den 21. februar 1966.
1.3. Orkesteret er en uavhengig institusjon ved Universitetet i Bergen.
1.4. Orkesterets høye beskytter er Hans Høyhet Nygaardsgubben.
1.5. Orkesterets motto er ”Inimicissima musicae”.

2. FORMÅL
2.1. Orkesterets formål er å berike studentmiljøet ved Universitetet i Bergen, og best mulig representere universitetet utad.

3. ADMINISTRASJON
3.1. Generalforsamling
3.1.1. Orkesterets høyeste myndighet er generalforsamlingen.
3.1.2. Ordinær generalforsamling innkalles av styret skriftlig eller elektronisk ved minst to ukers varsel. Generalforsamlingen skal avholdes i slutten av hvert semester, henholdsvis i desember og mai.
3.1.3. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller på forlangende av minst 1/3 av Orkesterets aktive medlemmer, i begge tilfeller ved minst to ukers varsel.
3.1.4. Forslag til punkter på dagsorden må være styret i hende minst tre dager før generalforsamlingen.
3.1.5. Enhver generalforsamling er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt, og minst halvparten av Orkesterets aktive medlemmer er tilstede.
3.1.6. Bruk av fullmakt er ikke tillatt ved generalforsamling.

3.1.7. Ordinær generalforsamling behandler:
3.1.7.1. Valg av ordstyrer og referent
3.1.7.2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3.1.7.3. Godkjennelse av protokoll
3.1.7.4. Semesterberetning
3.1.7.5. Orientering om regnskap for foregående periode
3.1.7.6. Godkjennelse av budsjett (i høstsemesteret)/revidert budsjett (i vårsemesteret)
3.1.7.7. Rapport over eiendeler
3.1.7.8. Lovendringer
3.1.7.9. Forhåndsmeldte saker
3.1.7.10. Fastsettelse av medlemskontingent
3.1.7.11. Valg av styre og revisor
3.1.7.12. Valg av arrangementskomiteer
3.1.7.13. Informasjon fra avtroppende styre og utmerkelser

3.1.8. Valg av samleiar, styre og revisor foregår skriftlig. Gjenvalg kan bare nektes for like lang periode som vedkommende tidligere har innehatt sine verv. For øvrig kan intet medlem nekte å motta valg til noen av Orkesterets tillitsverv.

3.1.9. På hver generalforsamling velges det et tilstrekkelig antall nye styremedlemmer for å gjøre styret fulltallig. Det tilstrebes å skifte ut halve styret hvert semester; styremedlemmene velges for ett semester av gangen. Det holdes eget valg av samleiar; samleiar velges for ett semester avgangen. De øvrige styremedlemmene velges når valg av samleiar er gjort kjent. Medlemmer til arrangementskomiteer velges for inntil ett år av gangen, eller så lenge arrangementet krever det.

3.1.10. Kun medlemmer av Larmonien kan stille til valg. Ved valg av revisor åpnes det for eksterne kandidater.

3.2. Styret
3.2.1. Orkesterets styre konstituerer seg selv, utenom samleiar, som velges av generalforsamlingen. Det nye styret skal overta sine verv så snart som mulig, og senest innen semesterets utgang.
3.2.2. Styremøte avholdes én gang i måneden etter samleiars bestemmelse, eller når et av styrets medlemmer finner det nødvendig. Styremøtet er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede, inkludert samleiar eller nestsamleiar. Ved stemmelikhet gjør samleiars stemme utslaget.
3.2.3. Styret skal føre styreprotokoll, hvor alle vedtak skal protokollføres. Styreprotokollen beror hos samleiar eller secretaire, og skal refereres på generalforsamlingen på forlangende.
3.2.4. Samtlige av Orkesterets eiendeler forvaltes av styret.
3.2.5. Styret står ansvarlig for å tildele Orkesterets utmerkelser.

3.2.6. Styret består av seks personer:
3.2.6.1. Samleiar
3.2.6.2. Nestsamleiar
3.2.6.3. Kacerer
3.2.6.4. Secretaire
3.2.6.5. Materialphorvalter
3.2.6.6. Notephorvalter
3.2.7. I tillegg har dirigent møte- og stemmerett ved styremøtene.
3.2.8. Styret plikter å utføre vervenes pålagte oppgaver.

3.2.9. Oppgavene fordeles blant styrets medlemmer som følger:
3.2.9.1. Samleiar
3.2.9.1.1. Innkalle til styremøter og lede disse
3.2.9.1.2. Administrere Orkesteret og delegere oppgaver
3.2.9.1.3. Innkalle til generalforsamling
3.2.9.1.4. Være Orkesterets kontaktperson

3.2.9.2. Nestsamleiar
3.2.9.2.1. Tre inn som samleiar ved dennes fravær
3.2.9.2.2. Støtte samleiar i dennes arbeid
3.2.9.2.3. Hovedansvarlig for PR
3.2.9.2.4. Administrere dugnadsarbeid

3.2.9.3. Kacerer
3.2.9.3.1. Føre regnskap for Orkesteret, samt ivareta og arkivere alle kvitteringer og fakturaer
3.2.9.3.2. Gi økonomiske oversikter til styret og generalforsamling
3.2.9.3.3. Kreve inn medlemskontingent og annet utestående
3.2.9.3.4. Arkivere alle innkjøpslister til Orkesterets arrangementer
3.2.9.3.5. Gjøre regnskapet ferdig og tilgjengelig for medlemmer innen 1. februar. Ved ordinær generalforsamling legges det frem foreløpig regnskap.

3.2.9.4. Secretaire
3.2.9.4.1. Stå for Orkesterets korrespondanse
3.2.9.4.2. Skrive program for hvert semester
3.2.9.4.3. Skrive styreprotokoll fra alle styremøter
3.2.9.4.4. Skrive og legge frem semesterberetning for generalforsamling
3.2.9.4.5. Føre oversikt over gamle og nye medlemmer
3.2.9.4.6. Holde orden og oversikt i arkivet

3.2.9.5. Materialphorvalter
3.2.9.5.1. Føre oversikt over Orkesterets eiendeler
3.2.9.5.2. Føre særlig nøye oversikt over utlån av instrumenter og uniformer
3.2.9.5.3. Besørge vedlikehold og påkrevde reparasjoner av Orkesterets eiendom
3.2.9.5.4. Legge fram rapport over eiendeler for generalforsamling

3.2.9.6. Notephorvalter
3.2.9.6.1. Holde orden og oversikt i notearkivet
3.2.9.6.2. Kopiere opp noter ved behov
3.2.9.6.3. Hjelpe medlemmene med å finne frem i notearkivet

3.2.10. I tillegg har styret i fellesskap særlig ansvar for å:
3.2.10.1. Skaffe midler til Orkesterets drift
3.2.10.2. Fremme kontakten med andre studentorkestre
3.2.10.3. Ta initiativ til å sette opp plan for aktiviteter
3.2.10.4. Påse at medlemmene stiller opp på aktivitetene
3.2.10.5. Påse at medlemmene stiller i reglementert uniform

4. ØKONOMI
4.1. Regnskap
4.1.1. Regnskapet føres av Orkesterets valgte kacerer. På ordinær generalforsamling legger styret frem et revidert regnskap til orientering. I tillegg skal styret i høstsemesteret presentere budsjett for påfølgende år, og i vårsemesteret revidert budsjett, som skal godkjennes av generalforsamlingen.

4.2. Utbetalinger
4.2.1. Alle vesentlige utlegg skal godkjennes av styret. Kacerer har disposisjonsrett for løpende utgifter.

4.3. Revisjon
4.3.1. Styret plikter å revidere årets regnskap innen 1. februar. Regnskapet skal revideres av kacerer og revisor i fellesskap. Revisor oppnevnes på ordinær generalforsamling.

5. MEDLEMSKAP
5.1. Medlemmer
5.1.1. For å bli tatt opp som medlem må søkeren være innskrevet ved Universitetet i Bergen. Dispensasjon kan unntaksvis gis av styret. Styret godkjenner opptakelsen gjennom en nærmere fastsatt dåpsseremoni. Medlemskap betinger at medlemskontingenten til enhver tid er betalt, og denne skal være betalt innen henholdsvis 1. september og 1. februar hvert semester. Medlemmene har møteplikt på Orkesterets øvelser og arrangementer.

5.2. Lån av Orkesterets eiendom
5.2.1. Medlemmene har et objektivt ansvar for alle gjenstander de måtte låne av Orkesteret. Medlemmene plikter å holde sine utleverte effekter og instrumenter i forsvarlig stand, og tilbakelevere alt ved medlemskapets opphør. Dersom en gjenstand tilhørende Orkesteret blir beskadiget, må den som disponerer gjenstanden selv besørge og påkoste reparasjon. Herfra unntas slike beskadigelser som må regnes som følge av vanlig slitasje. Dersom en gjenstand tilhørende Orkesteret ikke blir tilbakelevert på styrets forlangende eller ved medlemskapets opphør, må den som disponerer gjenstanden erstatte den med en sum tilsvarende kostnadene ved anskaffelse av ny tilsvarende gjenstand.

5.2.2. Orkesterets uniformer som medlemmene låner plikter de å kvittere for på en av styrets nærmere oppsatte kontrakter. Kontrakten skal skrives i to eksemplarer, hvorav ett oppbevares av materialphorvalteren, og ett av medlemmet selv. Ved tilbakelevering av uniform, må medlemmet selv påse at materialphorvalter eller samleiar kvitterer for tilbakelevering på kontrakten. Kontrakten må oppbevares i minst ett år etter medlemskapets opphør, både av medlemmet og styret.

5.3. Stemme-, tale- og forslagsrett
5.3.1. Alle medlemmer har stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamling. Medlemskap kan ikke løses på generalforsamling. Generalforsamlingen kan innvilge andre fremmøtte tale- og/eller forslagsrett.

5.4. Suspensjon
5.4.1. Styret kan suspendere medlemmer som viser liten interesse eller ved sin opptreden skader Orkesteret. Den suspenderte har appellrett ved førstkommende generalforsamling.

5.5. Fortsatt medlemskap
5.5.1. Tidligere medlemmer som ikke lenger er innskrevet ved Universitetet i Bergen kan fortsette som medlemmer, så sant øvrige medlemskrav oppfylles.

6. UTMERKELSER
6.1. Æresmedlemskap
6.1.1. Etter beslutning av styret kan en som etter vektige grunner er funnet verdig til det, utnevnes til Æresmedlem av Musikselskabet Larmonien. Vedkommende har da tilgang til alle Orkesterets arrangementer. Utmerkelsen skal være en plakett eller et diplom, hvor begrunnelsen for tildelingen fremgår. Æresmedlemskap tildeles fortrinnsvis personer som ikke har vært medlem av Orkesteret.

6.2. Livsvarig medlemskap
6.2.1. Etter beslutning av styret kan en som har utvist særlig innsats for Orkesteret, utnevnes til Livsvarig medlem av Musikselskabet Larmonien. Vedkommende har da adgang til alle Orkesterets arrangementer og generalforsamlinger, hvor vedkommende har stemme-, tale- og forslagsrett. Utmerkelsen skal være en plakett eller et diplom, hvor begrunnelsen for tildelingen fremgår. Livsvarig medlemskap tildeles fortrinnsvis nåværende eller tidligere medlemmer av Orkesteret.

6.3. Nygaardsgubbens ærespris
6.3.1. Nygaardsgubbens ærespris utdeles 17. mai til den av Musikselskabet Larmoniens medlemmer som har vist stor musikalsk glede og utfoldelse i Nygaardsgubbens ånd. Ved styrets beslutning skal spesielt evne til å spre latter og glede til felles hygge vektlegges. Denne utmerkelsen kan også tildeles ikke-medlemmer som har gjort en større innsats i Nygaardsgubbens ånd. Utmerkelsen er en medalje med «Nygaardsgubbens Ærespris» inngravert.

6.4. Ridder av den Røde Kykeliky
6.4.1. Etter beslutning av styret kan et medlem som har vist særlig innsats og personlig utfoldelse, utnevnes til Ridder av den Røde Kykeliky. Utmerkelsen tildeles fortrinnsvis ved fullført mastergrad, avleggelse av hovedfagseksamen, embedseksamen, doktordisputas eller tilsvarende. Utmerkelsen er en flaske Kykeliky (kvartflaske Original Bitter) ikledd Orkesterets uniform.

6.5. 10-semesters medlemskap
6.5.1. Enhver som har stått som medlem av Orkesteret i 10 semester, skal av styret tildeles en utmerkelse. Styret bestemmer hva denne skal være, og påser at den blir utdelt ved en dertil egnet anledning.

6.6. Den Gylne Opptrekker
6.6.1. Ethvert medlem av Orkesteret kan under påsyn av minst to styremedlemmer oppnå denne utmerkelsen. Medlemmet må da drikke en flaske Kykeliky (kvartflaske Original Bitter) på under en kvart time. Utmerkelsen er en Hansa ølåpner med rødt bånd, til å bære på uniformen.

7. UNIFORMER
7.1. Medlemmene plikter å holde sin utleverte uniform i den stand som det foreskrives i punkt 5.2.

7.2. Orkesterets uniform består av:
7.2.1. Rød sjakett med snipper
7.2.2. Sort sløyfe
7.2.3. Hvit skjorte (fortrinnsvis av smokingtype)
7.2.4. Sort bukse (fortrinnsvis av dress- eller smokingtype) eller sort skjørt
7.2.5. Sorte sko
7.2.6. Studenterlue
7.3. Orkesteret skal holde sjakett, sløyfe og studenterlue. Medlemmet plikter selv å holde skjorte, bukse/skjørt og sko.

7.4. Medlemmet plikter å benytte korrekt uniform ved de anledninger styret måtte bestemme. Unnlater et medlem å benytte korrekt uniform, skal dette påtales av styret. I situasjoner hvor det er absolutt påkrevd, kan styret gi unnlatelser fra kravet om å stille i korrekt uniform.

8. OPPLØSNING
8.1. Ved eventuell oppløsning skal Orkesteret fortsatt være konstituert i to år. Alle Orkesterets eiendeler lagres i den tid hos Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), som etter den tid kan forvalte eiendelene fritt, med med andre orkester ved UiB som første prioriterte mottakere av eiendeler.

9. LOVENDRING
9.1. Endringer i disse lover kan bare foretas på ordinær generalforsamling og da med 2/3 flertall.